Archive for the ‘Пловдив’ Category

29 май 2007

Първа регионална конференция по проект „С уважение към различните“

 • Програма на конференцията в Пловдив(Изтегли) pdf
 • От 20 до 22 април в Пловдив, представители на Клуба на завършилите Българско училище за политика, на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към МС, на местната и общинска администрация и организации на хора, които отговарят на насочеността на проекта, обсъдиха редица проблеми, свързани с отношението към различните и възможностите за тяхното решаване. На дискусията дойдоха представители на фондация „Помогни на нуждаещите се”, на ФРР „ Рома” – Пловдив, ОЕ „Шалом”, „ Евет”, Районна дирекция „Социална политика” – Пловдив, Териториално статистическо бюро, РИОСВ – Пловдив.
  След лекциите на експертите и интересните дискусии, участниците работиха по групи, като всяка група трябваше да предложи индикатори за измерване на дискриминацията по признаците: расова и етническа принадлежност, пол,религия или вяра, увреждане, сексуална ориентация, възраст. След приключването на всички 6 дискусии в различни градове на страната, тези предложения за индикатори ще бъдат обобщени и предоставени на експертите от МС.

  Участниците бяха разделени на две групи и всяка от тях работеше по 3 признака за измерване на дискриминацията, като ги разгледа в три направления: ПРОБЛЕМИ, ГРУПИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЗНАКА и ИНДИКАТОРИ.

  Първа група работи по признаците: расова и етническа принадлежност, пол и увреждане.

  ПРИЗНАК УВРЕЖДАНЕ РАСОВА И
  ЕТНИЧЕСКА
  ПРИНАДЛЕЖНОСТ
  ПОЛ
  ПРОБЛЕМИ
  • Трудно намиране на работа
  • Затруднен достъп до сгради, институции, транспорт
  • Специфично отношение: позитивно и негативно
  • Неуредена нормативна уредба
  • Ограничени ресурси на обществото за прилагане на добри практики
  • Затруднен образователен процес
  • Трудна социализация
  • Обратна дискриминация
  • Образование
  • Не се зачитат индивидуалните права за сметка на груповите
  • Сексуален тормоз на работното място и у дома
  • Физическо насилие
  • Достъп до работа
  • Достъп до изборни длъжности
  ГРУПИ,
  СВЪРЗАНИ
  С ПРИЗНАКА
  • С физически увреждания
  • С ментални увреждания
  • Роми
  • Помаци
  • Жени
  • Мъже
  • Подгрупа – самотни родители
  ИНДИКАТОРИ
  • Законодателна основа на общинско, национално, регионално ниво – нормативни актове, правилниция
  • Практически програми
  • Процент на приспособяване на обществените и административно сгради и градската инфраструктура към специфичните потребности на хората с увреждане
  • Колко процента от хората с увреждания работят и какъв процент е текучеството
  • Разработени програми за деца със специални образователни потребности
  • Последващ мониторинг за резултатите от различни програми
  • Позитивни мерки – но да не са социални помощи
  • Процент на избираеми длъжности

  Втора група работи по признаците: религия или вяра, възраст и сексуална ориентация

  ПРИЗНАК РЕЛИГИЯ И ВЯРА ВЪЗРАСТ СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ
  ПРОБЛЕМИ
  • – Нервноправно третиране на различните религии
  • – Враждебно слово, попаднало в някои медии
  • – Напрежение между семейни ценности и публични институции (училище, образование)
  • – Неуредена нормативна уредба
  • +Има уважение и толерантност
  • Трудова реализация (в най-ранната и най- напредналата възраст)
  • Разлика в квалификацията по възраст
  • Достъп до финансови механизми
  • Липса на грижи и експлоатация на деца
  • Изолация от семейството
  • Предубеденост
  • Предразсъдъци
  • Неразбиране
  • Агресивност в двете посоки
  • Обществена затвореност
  ГРУПИ,
  СВЪРЗАНИ
  С ПРИЗНАКА
  • Твърди религиозни общности
  • Духовни организации (църкви и секти)
  • Училища
  • Партии
  • Медии
  • Млади хора до 25 години
  • Предпенсионна и пенсионна
  • Деца
  • Семейството
  • НПО
  • Полиция
  • Училище
  • Групите с различна сексуална ориентация
  ИНДИКАТОРИ
  • Брой получени жалби по религиозен признак
  • Брой получени молби за отпуск по религиозен признак/брой разрешени
  • Представеност на богатството от религии в учебниците
  • Враждебни публикации в медиите по религиозен признак
  • Брой регистрирани вероизповедания
  • Брой заети във всяка от групите
  • Брой публикации за работа на чужд език
  • Брой хора по групи, които ползват интернет
  • Видът работа, предлагана по групи
  • Брой наети хора след преквалификация
  • Брой отпуснати(отказани) кредити
  • Брой деца, прекъснали обучението си
  • Брой малолетни и непълнолетни майки
  • Брой малолетни и непълнолетни, станали жертва на трафик на хора
  • Брой бракове на непълнолетни
  • Брой съставени актове на работодатели за наети непълнолетни
  • Брой хора с различна сексуална ориентация, неподдържащи връзка със семействата си
  • Брой самоубийства при хора с различна сексуална ориентация
  • Брой заведени дела за дискриминация
  • Регистрирани случаи на полицейско насилие
  • Брой публикации(реални истории) в медиите, отразяващи живота на хора с различна сексуална ориентация
 • Програма на конференцията в Пловдив(Изтегли) pdf
 • Advertisements