Archive for the ‘Видин’ Category

29 май 2007

Участниците във втората регионална конференция във Видин работиха по създаването на конкретни проектни предложения

 • Програма на конференцията във Видин(Изтегли) pdf
 • Втората регионална конференция по проект „С уважение към различните“, която се проведе от 11 до 13 май във Видин беше открита от кмета на града д-р Иван Ценов и зам. областния управител Димитър Тодоров. Те приветстваха участниците и споделиха, че този проект е изключително важен за града, където съжителстват хора от различни етноси и религии. В работата на конференцията взеха участие представители на Клуба на завършилите Българско училище за политика, на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към МС, на местната и общинска администрация, на сдружение „Партньори“; „Организация Дром“; „Евет“, Търговско-промишлена палата, Видин; Регионална инспекция по здравеопазване; Регионална дирекция по социално подпомагане; Областен съвет по етнически и демографски въпроси; Регионален инспекторат по образованието; Клуб „Приятели за Видин“; Комисията за борба с противообществени прояви на непълнолетни; юристи, учители, социални работници.

  По време на конференцията продължи работата, която започна на първата конференция в Пловдив, по определяне на индикатори за измерване на дискриминацията по шестте признака: расова и етническа принадлежност; пол; религия или вяра; увреждане; сексуална ориентация; възраст. Във втората част на конференцията участниците работиха по създаване на конкретни проектни предложения, свързани с проблемите на дискриминираните общности.

  Първа група работи по признаците: расова и етническа принадлежност, пол и увреждане.

  ПРИЗНАК УВРЕЖДАНЕ РАСОВА И
  ЕТНИЧЕСКА
  ПРИНАДЛЕЖНОСТ
  ПОЛ
  ПРОБЛЕМИ
  • Липса на достъпна публична среда за всички
  • Недостатъчна възможност за заетост на хора с увреждания
  • Недостатъчна интеграция в масови училища на деца с увреждания
  • Достъп на ромските деца до училище
  • Ромските родители не стимулират децата да ходят на училище
  • По-ниска заетост на ромите
  • Предпочитания по пол за определени професии и длъжности
  ГРУПИ,
  СВЪРЗАНИ
  С ПРИЗНАКА
  • С физически увреждания
  • С ментални увреждания
  • Роми
  • Помаци
  • Жени
  • Мъже
  • Подгрупа – самотни родители
  ИНДИКАТОРИ
  • Увеличен брой публични сгради, в които има създадена достъпна среда за хора с увреждания (училища, административни сгради, болници, транспорт, улици, WC, асансьори)
  • Заетост на лица с увреждания
  • Създаване на условия за повишен брой работни места за хора със специални възможности (слепи, глухи и т.н)
  • Назначаване на специални педагози в училищата
  • Увеличен брой ромски деца във всички училища
  • Увеличена заетост в публичния и частния сектор на роми
  • Намален брой обяви, в които се определя пол като условие
  • Изравняване на брой заети по полов признак в определени професии, определяни като само женски или само мъжки

  Втора група работи по признаците: религия или вяра, възраст и сексуална ориентация

  ПРИЗНАК РЕЛИГИЯ И ВЯРА ВЪЗРАСТ СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ
  ПРОБЛЕМИ
  • В региона няма проблем между религиозните общности
  • Политици – проблем – медии
  Младежи

  • Липса на стаж
  • Липса на трудови навици
  • Достъп до финансови механизми
  • Липса на опит

  Над 50 години

  • Загубена инвестиция
  • Заболявания
  • Навлизане на IT технологии

  Решение: Обучение в управление на човешки ресурси;
  Промяна в нормативната уредба;
  Иницииране на диалог работодател-служител;

  • Липса на информираност
  • Страх
  • Липса на разбиране
  • Свързване с престъпността
  ГРУПИ,
  СВЪРЗАНИ
  С ПРИЗНАКА
  • Твърди религиозни общности
  • Духовни организации (църкви и секти)
  • Училища
  • Партии
  • Медии
  • Млади хора до 25 години
  • Предпенсионна и пенсионна
  • Деца
  • Семейството
  • НПО
  • Училище
  • Полиция
  • Групите с различна сексуална ориентация
  ИНДИКАТОРИ
  • Регистрирани конфликти
  • Съвместни инициативи
  • Сигнали за нарушения (мярка 1)
  • ОССЕДВ – ОСРВ (т.1.5) – допълнителни функции
  • Подадени жалби
  • Възрастов баланс при заетите лица
  • Санкции по обяви
  • Информационни кампании
 • Програма на конференцията във Видин(Изтегли) pdf
 • Advertisements