Archive for the ‘Велико Търново’ Category

18 юни 2007

Реалното включване на непривилегированите групи в проекти по оперативните програми, беше акцентът на работата във Велико Търново

 • Програма на конференцията във Велико Търново(Изтегли) pdf
 • Третата регионална конференция по проект „ С уважение към различните”, която се проведе от 1 до 3 юни във Велико Търново, започна с приветствия от кмета на града д-р Румен Рашев и зам. областния управител д-р Иво Найденов.
  В работата на конференцията участваха представители на Клуба на завършилите Училище за политика, експерти от НССЕДВ към МС, от Комисията за защита от дискриминация, Дирекция „ Социално подпомагане”, Бюрото по труда, Районния център по здравеопазване, организациите „ Амалипе” и „Евет”, представители на местната власт в Златарица, Сухиндол, Горна Оряховица, юристи, преподаватели, експерти от община Велико Търново и областната администрация. Освен традиционната задача за определяне на индикатори за измерване на дискриминацията, участниците дискутираха върху възможности за финансиране на проекти по оперативните програми,свързани с антидискриминационните политики и практики и как да бъдат въвлечени самите непривилегировани групи в процеса на разработване на проекти.
  Участниците бяха разделени на две групи и всяка от тях работеше по 3 признака за измерване на дискриминацията, като ги разгледа в три направления: ПРОБЛЕМИ, ГРУПИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЗНАКА и ИНДИКАТОРИ.

  Първа група работи по признаците: расова и етническа принадлежност, пол и увреждане.

  ПРИЗНАК УВРЕЖДАНЕ РАСОВА И
  ЕТНИЧЕСКА
  ПРИНАДЛЕЖНОСТ
  ПОЛ
  ПРОБЛЕМИ
  • Липса на равни възможности за трудова заетост
  • Затруднен достъп до сгради,институции, транспорт
  • Недостатъчна информираност за проблемите на хората с увреждания
  • Неуредена нормативна уредба
  • Ограничени ресурси на обществото за прилагане на добри практики
  • Затруднен образователен процес
  • Трудна социализация
  • Наемане на работа
  • Достъп до услуги
  • Различно отношение
  • Сегрегирани училища
  • Достъп до работа
  • Заемане на изборни длъжности
  • Някои религии създават дискриминация по полов признак
  ГРУПИ,
  СВЪРЗАНИ
  С ПРИЗНАКА
  • С физически увреждания
  • С ментални увреждания
  • Със специални потребности
  • Всички малцинства
  • Всички етноси в определени ситуации
  • Жени
  • Мъже
  ИНДИКАТОРИ
  • Оценка на законодателната основа на общинско, национално, регионално ниво – нормативни актове, правилници
  • Подобрена инфраструктура за достъп
  • Създаване на специализирана информационна мрежа за хората с увреждания: ТВ, компютри, библиотеки
  • Колко процента от хората с увреждания имат образователна степен и каква е тя
  • Брой на трудово заетите с увреждания
  • Нормативно уредени условия за равноправно наемане на работа
  • Намален брой подадени жалби
  • Намален брой на сегрегираните паралелки в училищата
  • Промяна в посока изравняване възможностите на двата пола при наемане на работа, при упражняване на определени професии, при изборни длъжности
  • Намаляване броя на полово дискриминационните обяви

  Втора група работи по признаците: религия или вяра, възраст и сексуална ориентация

  ПРИЗНАК РЕЛИГИЯ И ВЯРА ВЪЗРАСТ СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ
  ПРОБЛЕМИ
  • -Нетърпимост

  Решение: по-добра информираност с помощта на гражданското общество

  Младежи

  • Степен на образование и квалификация
  • Липса на стаж – до 25 г. или на квалификация – над 50 г.

  Решение: правни мерки;

  • Явно, целенасочено отрицание
  • Отношението на медиите и религиите
  • Агресивност, показност, нагласа за свързване с престъпност

  Решение: законодателни промени;

  ГРУПИ,
  СВЪРЗАНИ
  С ПРИЗНАКА
  • Регистрирани религиозни изповедания
  • Млади хора до 25 години
  • Възрастни – над 50 г.
  • Лесбийки
  • Гейове
  • Бисексуални
  • Транссексуални
  ИНДИКАТОРИ
  • Брой жалби и заведени дела
  • Брой информации в медиите
  • Жалби, свързани с нарушаване на обществения ред, във връзка с ритуали, свързани с религията
  • Заетост/безработица
  • Обяви за работа с упомената възраст, в случаи, когато за съответната професия няма възрастови изисквания
  • Заведени дела
  • Работни места за ЛГБТ
  • Отрицателни публикации в медиите
 • Програма на конференцията във Велико Търново(Изтегли) pdf
 • Advertisements