Archive for the ‘Варна’ Category

28 юли 2007

Участниците в петата регионална конференция продължиха с разработването на проекти по оперативните програми и индикаторите за измерване на дискриминацията

 • Програма на конференцията във Варна(Изтегли) pdf
 • В петата регионална конференция по проект „ С уважение към различните”, която се проведе във Варна от 20 до 22 юли, взеха участие представители на областната администрация, на община Варна, общините Дългопол, Белослав, Девня, Турско културно дружество, Варна, Сдружение „Лъч”, РИО – Варна, Държавната агенция за закрила на детето, Сдружение „Гаврош”, Сдружение „Обич за всички”, РДСП – Варна, представители на Клуба на завършилите училище за политика, на НССЕДВ към МС, на Комисията за борба с дискриминацията.
  Участниците бяха приветствани от заместник областния управител на Варна Александър Фарашев и от съветника в кабинета на министър председателя на Р България, Ивайло Данаилов.
  След работата по индикаторите за измерване на дискриминацията, участниците разработиха две конкретни проектни предложения по оперативни програми Развитие на човешките ресурси и Регионално развитие.

  Участниците бяха разделени на две групи и всяка от тях работеше по 3 признака за измерване на дискриминацията, като ги разгледа в три направления: ПРОБЛЕМИ, ГРУПИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЗНАКА и ИНДИКАТОРИ.

  Първа група работи по признаците: расова и етническа принадлежност, пол и увреждане.

  ПРИЗНАК УВРЕЖДАНЕ РАСОВА И
  ЕТНИЧЕСКА
  ПРИНАДЛЕЖНОСТ
  ПОЛ
  ПРОБЛЕМИ
  • Архитектурна среда
  • Транспорт
  • Трудова заетост
  • Образование
  • Социална изолираност
  • Предразсъдъци на обществото
  • Здравеопазване
  • Непознаване на различните етноси
  • Високо ниво на безработица сред ромския и турския етнос
  • Ниско качество на образованите на ромски и турски деца
  • Достъп до заетост – конкурентна процедура, заплащане, обяви
  • Участие на жени в политиката
  • Достъп до управленски позиции и местата за вземане на решения
  • Достъп до образование – квоти по полов признак
  • Стереотипи в мисленето за ролите на половете
  ГРУПИ,
  СВЪРЗАНИ
  С ПРИЗНАКА
  • Хора с увреждания
  • Със специални потребности
  • Всички малцинства
  • Жени
  • Мъже
  МЕРКИ
  • Осигуряване на свободен достъп – подстъпи, асансьори, звукови сигнали,санитарни възли и др.Платформи на превозните средства, мобилифт, специализиран транспорт
  • Лични асистенти, ресурсни центрове, учители и специалисти, логопеди, жестомимичен превод
  • Създаване на алтернативни форми за заетост – надомна работа, кооперации, цехове, работилници
  • Съвременни техники, достъпна медицинска помощ, бърза помощ за малките населени места, клинични пътеки
  • Толерантно отношение
  • Равнопоставеност
  • Финансиране – общинско, държавно, структурни фондове
  • Контрол за достъпност на новостроящи се сгради
  • Обучение на общинските структури и НПО за разработване на проекти в тая насока
  • Синхронизирана нормативна уредба
  • Взаимодействие между институциите
  • Обучение на родители, учители, специалисти
  • Съществуват облекчени програми – да станат работещи
  • Обучения на работодатели
  • Търсене по-голямо сътрудничество с медиите
  • Запознаване децата от ранна възраст с бита, културата на различните етноси
  • Ефективни мерки за повишаване на квалификацията, адекватни мерки и програми, адекватно заплащане
  • Стимулиращи мерки
  • Смесени паралелки
  • Допълнителни занимания
  • Равен достъп до работа и намаляване на безработицата
  • Равен достъп до образование
  • Толерантност
  • Отпадане на квотния принцип при прием във ВУЗ
  • В управлението и политиката в краткосрочен план – квоти, в дългосрочен план – паритет
  • Навлизане на мъже във феминизираните професии и обратното

  Втора група работи по признаците: религия или вяра, възраст и сексуална ориентация

  ПРИЗНАК РЕЛИГИЯ И ВЯРА ВЪЗРАСТ СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ
  ПРОБЛЕМИ
  • Смесване на религията и политиката
  • Международен тероризъм на религиозна основа
  • Религиите са силен катализатор за етническо противопоставяне
  • Нетърпимост към по-малките религиозни общности / казълбаши, ортодоксални мюсюлмани/
  • Силно отричане и пренебрежение
  • Заложената агресивност в религиите
  • Използване на религиите като средство за манипулация – сектите
  • Недобронамереност и лицемерно поведение на духовните лица
  • Религиозен егоизъм – нямат полза да има толерантност и търпимост
  • Надпревара за строенето на църкви и джамии
  • Демонстрация на символиката
  • Показност при браковете
  • Преквалификация
  • Работодателят не инвестира в повишаване на квалификацията
  • Банково кредитиране
  • Липса на опит
  • Семейна заангажираност /майки с малки деца/
  • Неинформираност
  • Незаинтересованост
  • Неразбиране
  • Религиозна пропаганда
  • Нагласа за свързване с престъпност
  • Свързване с морална заплаха
  • Преекспониране на хомосексуалната ориентация
  • Законови ограничения
  • Проблеми с назначаването на работа
  ГРУПИ,
  СВЪРЗАНИ
  С ПРИЗНАКА
  • Регистрирани религиозни изповедания
  • Млади хора до 25 години
  • Възрастни – над 50 г.
  • Лесбийки
  • Гейове
  • Бисексуални
  • Транссексуални
  МЕРКИ
  • Взаимно опознаване на религиите
  • В училищата по вероучение обучители да са експерти, а не духовни лица
  • Религията да води към смирение, а не към агресия
  • По-активна роля на църковните настоятелства
  • Повдигане на културното и образователно равнище, защото религиозната дискриминация най-силно се развива при неграмотните съсловия
  • Данъчни облекчения за работодателите, наели хора над 50г. – следи се броя на ползвателите на облекчения и дали той нараства
  • Отпускане на по-ниско лихвени кредити за работодатели, откриващи работни места за проблемните групи – КЗД следи за броя на нарастването им
  • Дебат
  • Подкрепа за родители, чиито деца са направили своя сексуален избор
  • Програми за подкрепа на учители, политици, администрация
  • Законово регламентиране на съжителството и унаследяването
  • Безусловно приемане сексуалния избор на децата ни
  • Гей паради
  • Свободно изявяване на сексуалната ориентация
  • Представителство в институциите
  • Правата им се защитават осъзнато от всички, а не от релевантни организации
 • Програма на конференцията във Варна(Изтегли) pdf
 • Advertisements