Archive for the ‘Бургас’ Category

27 юли 2007

Участниците в четвъртата регионална конференция разработиха проекти по оперативни програми Развитие на човешките ресурси и Регионално развитие

 • Програма на конференцията в Бургас(Изтегли) pdf
 • В четвъртата регионална конференция по проект „ С уважение към различните”, която се проведе в Бургас от 22 до 24 юни, взеха участие представители на областна администрация, на община Бургас, общините Руен, Камено, Малко Търново, РИОСВ – Бургас, Областен ромски съюз, ОД „ Полиция ”, АСУ „Делфи”, Сдружение „ Евет”, РИО – Бургас, ТСБ – Бургас, представители на Клуба на завършилите училище за политика, на НССЕДВ към МС, на Комисията за борба с дискриминацията.
  Участниците бяха приветствани от заместник кмета на Бургас Атанас Бошев, който подчерта важното значение на проекта и възможностите му за конкретни решения по проблемите на дискриминираните групи.
  След работата по индикаторите за измерване на дискриминацията, участниците разработиха две конкретни проектни предложения по оперативни програми Развитие на човешките ресурси и Регионално развитие.
  Участниците бяха разделени на две групи и всяка от тях работеше по 3 признака за измерване на дискриминацията, като ги разгледа в три направления: ПРОБЛЕМИ, ГРУПИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЗНАКА и ИНДИКАТОРИ.

  Първа група работи по признаците: расова и етническа принадлежност, пол и увреждане.

  ПРИЗНАК УВРЕЖДАНЕ РАСОВА И
  ЕТНИЧЕСКА
  ПРИНАДЛЕЖНОСТ
  ПОЛ
  ПРОБЛЕМИ
  • Недостъпна среда – транспорт, инфраструктура
  • Затруднен достъп до образование, професии
  • Неуредена нормативна уредба
  • Недостатъчна информираност за проблемите на хората с увреждзания
  • Липса на равни възможности за трудова заетост
  • Лоши практики
  • Трудно наемане на работа
  • Достъп до услуги
  • Различно отношение
  • Сегрегирани училища
  • Приемане на работа
  • Заемане на изборни длъжности от единия пол
  • Някои религии създават дискриминация по полов признак
  ГРУПИ,
  СВЪРЗАНИ
  С ПРИЗНАКА
  • Хора с увреждания
  • Със специални потребности
  • Всички малцинства
  • Жени
  • Мъже
  ИНДИКАТОРИ
  • Оценка на законодателната основа на общинско, национално, регионално ниво – нормативни актове, правилници
  • Подобрена инфраструктура за достъп
  • Създаване на специализирана информационна мрежа за хората с увреждания: ТВ, компютри, библиотеки
  • Колко процента от хората с увреждания имат образователна степен и каква е тя
  • Брой на трудово заетите с увреждания
  • Оценка на законодателството
  • Нормативна уредба за равноправно наемане на работа
  • Намален брой подадени жалби
  • Намален брой на сегрегираните училища
  • Промяна в посока изравняване по пол при наемане на работа, изборни длъжности
  • Намаляване броя на полово дискриминационните обяви

  Втора група работи по признаците: религия или вяра, възраст и сексуална ориентация

  ПРИЗНАК РЕЛИГИЯ И ВЯРА ВЪЗРАСТ СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ
  ПРОБЛЕМИ
  • Нетърпимост

  Решение: по-добра информираност с помощта на гражданското общество
  Правила – светски норми

  • Степен на образование и квалификация
  • Липса на стаж – до 25 г. или на квалификация – над 50 г.

  Решение: правни мерки;

  • Отрицание от медиите и религиите
  • Агресивност, показност, нагласа за свързване с престъпност

  Решение: законодателни промени;

  ГРУПИ,
  СВЪРЗАНИ
  С ПРИЗНАКА
  • Регистрирани религиозни изповедания
  • Млади хора до 25 години
  • Възрастни – над 50 г.
  • Лесбийки
  • Гейове
  • Бисексуални
  • Транссексуални
  ИНДИКАТОРИ
  • Брой информации в медиите
  • Жалби, заведени дела
  • Жалби, свързани с нарушаване на обществения ред, във връзка с ритуали, свързани с религията
  • Заетост/безработица
  • Обяви за работа с упомената възраст, в случаи, когато за съответната професия няма възрастови изисквания
  • Заведени дела
  • Легитимно наемане на работа
  • Отрицателни публикации в медиите
 • Програма на конференцията в Бургас(Изтегли) pdf
 • Advertisements