Archive for the ‘Благоевград’ Category

25 септември 2007

Участниците в шестата регионална конференция в Благоевград продължиха с разработването на проекти по оперативните програми и индикаторите за измерване на дискриминацията

 • Програма на конференцията в Благоевград(Изтегли) pdf
 • В шестата регионална конференция по проект „ С уважение към различните”, която се проведе в Благоевград от 14 до 16 септември, взеха участие представители на областната администрация, общините Струмяни, Дупница, Банско, РИОКОЗ, Благоевград, ОДП Благоевград, СЮЗО, СД „ Амала – Приятели” представители на Клуба на завършилите училище за политика, на НССЕДВ към МС, на Комисията за борба с дискриминацията.
  Участниците бяха приветствани от заместник областния управител на Станойчо Манов.
  След работата по индикаторите за измерване на дискриминацията, участниците работиха по проектни предложения по оперативни програми Развитие на човешките ресурси и Регионално развитие.
  Участниците бяха разделени на две групи и всяка от тях работеше по 3 признака за измерване на дискриминацията, като ги разгледа в три направления: ПРОБЛЕМИ, ГРУПИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЗНАКА и ИНДИКАТОРИ.

  Първа група работи по признаците: расова и етническа принадлежност, пол и увреждане.

  ПРИЗНАК УВРЕЖДАНЕ РАСОВА И
  ЕТНИЧЕСКА
  ПРИНАДЛЕЖНОСТ
  ПОЛ
  ПРОБЛЕМИ
  • Достъпна среда
  • Транспорт
  • Трудова заетост
  • Образование
  • Липса на специфични услуги в училище за деца с увреждания
  • Липса на информираност и дебат в обществото
  • Реализиране на трудовия пазар
  • Злоупотреба с етническата си принадлежност
  • Злоупотреба с етническата им идентичност и култура / ранни бракове/
  • Неравностойност на трудовия пазар
  • Ниско образование
  • Престъпност – нагласи да ги смятат за престъпници
  • Трудно приемане на смесени бракове
  • Реализация на трудовия пазар – традиционни женски и мъжки професии
  • Квотен принцип по пол
  • Модели за възпитание в семейството
  • Достъп до изборни длъжности
  • Отговорност за безопасен секс
  ГРУПИ,
  СВЪРЗАНИ
  С ПРИЗНАКА
  • Хора с увреждания
  • Със специални потребности
  • Всички малцинства
  • Деца от смесени бракове
  • Жени
  • Мъже
  ИНДИКАТОРИ
  • Повишена заетост
  • Институционални програми, предоставящи специални услуги
  • Стимули за работодатели
  • Разкрити работни места в общините, които да осигуряват услуги на хора със специфични потребности
  • Присъствие на хора с увреждания в общественото пространство
  • Брой роми с образование, които са безработни
  • Брой институционални програми, насочени към родители с различна расова и етническа принадлежност
  • Институционални програми, които да осигуряват „общия език” с различните общности / медиатори/
  • Колко хора от различните етнос / които твърдят, че са дискриминирани/ са повишили квалификацията си/
  • Отпадане на квотния принцип при прием във ВУЗ
  • Брой мъже и жени, посетили здравни и социални беседи
  • Брой на жени и мъже в скоростни състезания – напр. Формула
  • Брой мъже и жени на изборни длъжности /без квоти/

  Втора група работи по признаците: религия или вяра, възраст и сексуална ориентация

  ПРИЗНАК РЕЛИГИЯ И ВЯРА ВЪЗРАСТ СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ
  ПРОБЛЕМИ
  • Заетост
  • Невъзможност да се упражняват религиозни ритуали
  • Създаване на негативно отношение към определени религиозни групи
  • Заетост
  • Медицинско обслужване
  • Социални услуги
  • Условия при наемане на работа
  • Реклами
  • Тема „табу”
  • Неразбиране на същността
  • Негативни обществени нагласи
  • Третиране на състоянието като болест
  • Изолация
  • Неразбиране от близките
  ГРУПИ,
  СВЪРЗАНИ
  С ПРИЗНАКА
  • Регистрирани религиозни изповедания
  • Млади хора до 16 години
  • Възрастни – над 50 г.
  • Предпенсионна възраст
  • Хетеросексуални
  • Хомосексуални
  • Бисексуални
  • Транссексуални
  ИНДИКАТОРИ
  • Увеличаване броя на смесените бракове
  • Намаляване на безработицата за над 50г.
  • Намален брой жалби към Комисията за защита от дискриминация
  • Намаляване броя на обяви за работа с посочена възраст
  • Изработване на стандарт за намаляване на рекламите по възрастов признак
  • Увеличаване броя на публичните услуги за възрастни
  • По-голяма видимост на хората с различна сексуална ориентация
   / училища, заведения, публични институции /
  • Увеличен брой жалби към комисията
  • По-голям брой НПО в тази сфера
  • По-голяма публичност
 • Програма на конференцията в Благоевград(Изтегли) pdf
 • Advertisements